วิทยาศาสตร์ ม. 2

   

ร่างกายมนุษย์

ระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหารประกอบด้วย ปาก ลิ้น ฟัน หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ อวัยวะต่างๆ

แบบทดสอบ เรื่อง ระบบนิเวศ